Brama UW nocą

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dla pracowników UW

czas czytania: 2,5 minuty

Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą występować za pośrednictwem BON o przyznanie dodatku z tytułu niepełnosprawności. Poniżej przedstawiamy zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego tego dodatku.

Przedmiot i zakres zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego dodatku z tytułu niepełnosprawności

§  1

 1. Zasady dotyczą ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego dodatku z tytułu niepełnosprawności.
 2. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację złożonej przez pracownika dokumentacji i przyznanie dodatku jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Osoby uprawnione

§  2

 1. Dodatek z tytułu niepełnosprawności może zostać przyznany pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego, który równocześnie:
  1. a)      posiada orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
  2. b)      dokonał rejestracji w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, wypełniając kwestionariusz rejestracyjny według wzoru określonego przez Rektora wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kopią dokumentów medycznych potwierdzających występowanie schorzeń specjalnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r. Nr 124, poz. 820).
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentacja medyczna składana w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami musi zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura.
 3. Dokumenty składane w BON, potwierdzające stan zdrowia osoby wnioskującej nie mogą być wystawione wcześniej niż 90 dni przed ich złożeniem w BON, z wyłączeniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 4. Dokumentacja medyczna złożona w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest objęta ochroną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 5. Świadczenie jest także wypłacane za czas nieobecności w pracy, za które przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wysokość świadczenia

§  3

 1. Wysokość dodatku uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika i wynosi:
  • a)      462 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • b)      308 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • c)       154 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 2. Dodatek ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.
 3. Dodatek z tytułu niepełnosprawności jest wypłacany jedynie w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika.
 4. Jeśli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność pracownika pobierającego dodatek utraciło ważność, a pracownik w ciągu 90 dni od utraty jego ważności dostarczył ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, pracownikowi przysługuje wyrównanie za czas jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
 5. W przypadku dokonania rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. b do 10 dnia miesiąca dodatek wypłacany jest od miesiąca, w którym rejestracja została dokonana, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego bez wyrównania za poprzedni miesiąc.
 6. Biuro Spraw Pracowniczych otrzymuje polecenie wypłaty dodatku według wzoru określonego przez Rektora.