asystent na UW

Wsparcie asystenta

czas czytania: 2,5 minuty

Jedną z ważnych form realizacji prawa do pełnego uczestnictwa w procesie studiowania dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami jest wsparcie asystenckie w różnych obszarach związanych z aktywnością akademicką.

Rolą asystenta nie jest wyręczanie czy merytoryczne zastępowanie studenta/doktoranta z niepełnosprawnością, w zakresie zadań i obowiązków wymaganych w procesie realizacji studiów i badań naukowych. Celem jest wyrównanie szans osób korzystających z tej formy wsparcia, ukierunkowane na zapewnienie pełnego dostępu na zasadach równości praw i obowiązków jako uczestników zajęć dydaktycznych i badaczy. Dotyczy to również zapewnienia niezależności w prezentacji własnych osiągnięć w nauce na takim samym poziomie, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych uczestników studiów.

Zakres czynności wykonywanych przez asystenta może obejmować:

wsparcie asystenta transportowego
  • pomoc transportową w dostaniu się do miejsca odbywania się zajęć. Ten rodzaj wsparcia może być realizowany od miejsca zamieszkania lub od środków komunikacji np. od samochodu, lub autobusu.
    W ramach tej wsparcia, asystent może pomagać nie tylko w dostaniu się do właściwego budynku, w którym odbywają się zajęcia akademickie, ale również do konkretnej przestrzeni (np. sali, laboratorium, biura, miejsca praktyk). Ten rodzaj asystentury dotyczy także przemieszczania się pomiędzy budynkami lub salami. Jeśli jest taka potrzeba, asystent udziela pomocy w zdjęciu lub założeniu ubrania wierzchniego i skorzystania z szatni.
asystent notujący
  • sporządzanie notatek z zajęć. Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami mającymi wpływ na samodzielne pisanie, w tym z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, czy z niepełnosprawnością rąk. Zadaniem asystenta jest zanotowanie najważniejszych treści z zajęć, dołączenie do notatki zdjęć slajdów i prezentacji (jeśli nie są one udostępniane studentom) oraz wszystkich ważnych informacji, łącznie z ogłoszeniami dotyczącymi organizacji zajęć i sposobu uzyskania zaliczenia. Notatka jest najczęściej sporządzona w formie elektronicznej i w takiej formie również przekazana studentowi.
tłumacz PJM
  • transkrypcja treści zajęć. Wsparcie to jest dedykowane przede wszystkim studentom i doktorantom głuchym, którzy korzystają podczas zajęć  z tłumaczenia na Polski Język Migowy.
  • realizacja transmisji lub nagrań. Ten rodzaj wsparcia asystenckiego, jako jedyny może być realizowany bez obowiązku osobistej obecności studenta/-ki na zajęciach dydaktycznych. Dotyczy on zajęć, które odbywają się w formie stacjonarnej. Osoba z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie osobiście uczestniczyć w zajęciach, może wystąpić z prośbą o ich nagranie lub bezpośrednią transmisję. Nagranie może obejmować albo tylko warstwę dźwiękową (audio) i być realizowane przy pomocy np. dyktafonu, albo w formie audio-video (nagranie lub transmisja w czasie rzeczywistym z użyciem kamery). Do zadań asystenta należy obsługa sprzętu i zarejestrowanie lub transmitowanie zajęć. Zarówno nagrywanie, jak i bezpośredni przekaz wymagają zgody kierownika jednostki dydaktycznej oraz osoby prowadzącej zajęcia.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę asystencką należy:

  • zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego,
  • udokumentować trudności zdrowotne, przedstawiając dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, czyli dokumenty medyczne lub oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, albo jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  • umówić się  z konsultantem BON na spotkanie, podczas którego omówiona zostanie  sytuacja zdrowotna. Podczas tego spotkania konsultant/ka BON przedstawi i omówi możliwości wsparcia asystenckiego, dopasowanego indywidualnie  do sytuacji zdrowotnej.

W ciągu 14 dni od odbycia konsultacji pracownik działu studenckiego BON UW określa i informuje osobę zainteresowaną o zakresie przyznanego wsparcia lub wydaje rozstrzygnięcie o odmowie przyznania wsparcia asystenckiego wraz z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu informacji o zakresie przyznanego wsparcia asystenckiego należy wypełnić elektronicznie formularz zamawiania usługi asystenta, klikając na poniższy link:

Wniosek zamawiania usługi asystenta

Korzystanie ze wsparcia asystenckiego wymaga wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu: Regulamin korzystania ze wsparcia asystenckiego świadczonego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Informacje na temat usług Asystenta na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.